Šta je life coaching?

Kada ste spremni da svoj potencijal dovedete do maksimuma

Life coach je osoba profesionalno obučena da pomogne u postizanju punog, ljudskog potencijala. I kao što je sportisti svetskog ranga neophodno iskustvo, podrška i objektivna perspektiva, isto tako mu je potrebna i pomoć coach-a. Ova situacija može se primeniti i na direktore, preduzetnike, biznis lidere… Life coach ohrabruje i podržava klijente u domenu profesionalnih i ličnih tema. Za razliku od savetovanja, konsaltinga, mentorstva i psihoterapije, coaching proces na pojedinim profesionalnim projektima ili ličnim ciljevima započinje analizom trenutne situacije, definisanjem postojećih i potencijalnih izazova i prepreka, a zatim kreiranjem akcionog plana, osmišljenog za postizanje željenog ishoda.

Relacija life coach–klijent zapravo je kreativno partnerstvo, sa ciljem da prepozna, razjasni i kreira viziju onoga što klijent želi, da preoblikuje ciljeve i ohrabri klijenta na samoistraživanje i izradu strategije i plana akcije, zasnovanim na onome što se najbolje uklapa u klijentov cilj, ličnost i viziju. Svi navedeni aspekti procesa imaju zajedničku ulogu – da omoguće klijentu da maksimizuje svoj potencijal. Coaching visokog kvaliteta mnogo je više od pukog davanja saveta. Profesionalni coach koristi svoju bazu znanja, zasnovanu na iskustvu, pronalazi jedinstvena rešenja za svaki scenario ponaosob i radi sa klijentom na njihovom sprovođenju.

 

Zašto biste radili sa life coach-em?

Potreba za angažmanom life coach-a uglavnom polazi od želje za unapređjenjem rezultata i ostvarenja velikih životnih poboljšanja. Postoje razni tipovi ličnosti koji koriste usluge life coach-a i svaki od njih prepoznao je jaz između onoga gde se nalazi sada i onoga gde želi da bude, pa im je u tom smislu neophodna podrška na putu ostvarenja svog cilja.

 

Šta life coach može da učini za vas?

 • Prepoznavanje cilja i definisanje vizije za uspeh;
 • Stvaranje profesionalnih i ličnih akcionih planova;
 • Prepoznavanje ograničavajućih uverenja;
 • Rad na finansijskoj nezavisnosti;
 • Postizanje poslovne/životne ravnoteže;
 • Učenje kako da sažeto i efikasno komunicirate;
 • Podsticanje uspostavljanja moćnijih profesionalnih i ličnih veza;
 • Unapređenja na poslu i u karijeri;
 • Mršavljenje i postizanje fitnes ciljeva;
 • Pokretanje novog posla ili unapređenje već postojećeg;
 • Upravljanje važnom životnom ili poslovnom promenom;
 • Izražavanje suštinskih vrednosti.

 

 

Dragana Bačanek

Kontakt: 063 348 778
[email protected]

 

Pratite me na:

Facebook-u

YouTube

 

 

Kako life coaching funkcioniše?

Life coach najpre radi na definisanju vizije klijenta, detektovanju prepreka i ograničavajućih uverenja, a zatim postavlja izazovne, ali dostižne ciljeve, isto kao što pomaže klijentu da dugoročne i kratkoročne ciljeve uskladi sa svojim suštinskim vrednostima. Određivanje trenutne pozicije pomaže coach-u i klijentu da mere napredak i prepoznaju trenutne i potencijalne prepreke. Nakon ovog važnog koraka sumiraju se svi raspoloživi resursi, a zatim se pristupa kreiranju izvršnog plana akcije. Coach pomaže svakom klijentu da ostane motivisan i da korača stazom svog napretka. Kao druga najbrže rastuća profesija na svetu, life coaching tu poziciju zauzima sa razlogom, jer donosi izvanredne rezultate svakom pojedincu.