Visoko-tehnološka nacionalna kompanija Koloid sertifikovana je za obavljanje inovacione delatnosti od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije

Poslovna sedišta kompanije Koloid nalaze se u Beogradu, Moskvi, Nemačkoj, Kanadi, Bugarskoj, Sloveniji, na Kipru, kao i u poslovnicama u širem regionu. Još pre 16 godina imali smo viziju da je tehnologija dobijanja koloidnog srebra i njegova integracija u širok dijapazon proizvoda za poboljšanje zdravlja i očuvanje lepote  budućnost. Na taj način, idući korak ispred vremena, uspeli smo da svojim inovacijama  iniciramo promene i kreiramo takozvane “pametne proizvode”.

Razvoj kompanije oslanja se na tehnologiju koloidnog srebra i zeolit klinoptilolita i njihovu integraciju u gotovo sve proizvode i za sva indikaciona područja. Koloid proizvodi su prirodni, a koncipirani su na naučnoj osnovi i podržani empirijskim iskustvom.

Povećanje naučnog i tehnološkog ka­pa­citeta kompanije realizuje se efikasnim prenošenjem znanja i ekspertize partnera. Uspešno ud­ruž­i­va­nje i prateće akcije stvaraju novu generaciju eksperata sposobnih da dizajniraju, koord­i­ni­raju i sprovode eksperimentalna istraživanja sa jasnom vizijom mape puta, posebno usmerene na razvoj i implementaciju inovacija u sferi inovacionih tehnologija.

Koncept kompanije Koloid nije baziran samo na proizvodnji i razvoju preparata za poboljšanje zdravlja i lepote, kao i zaštitnih preparata na bazi nanotehnologije koloidnog srebra. Inovacije naše kompanije proširuju se i na sferu robotike, te tako Koloid implementira veštačku inteligenciju u mobilne robote i uređaje za aerosolnu dezinfekciju prostora sa krajnjim ciljem permanentne zaštite ljudi i površina od patogenih mikroorganizama. 

Povećanje naučnog i tehnološkog ka­pa­citeta kompanije realizuje se efikasnim prenošenjem znanja i ekspertize partnera. Uspešno ud­ruž­i­va­nje i prateće akcije stvaraju novu generaciju eksperata sposobnih da dizajniraju, koord­i­ni­raju i sprovode eksperimentalna istraživanja sa jasnom vizijom mape puta, posebno usmerene na razvoj i implementaciju inovacija u sferi inovacionih tehnologija.

Koncept kompanije Koloid nije baziran samo na proizvodnji i razvoju preparata za poboljšanje zdravlja i lepote, kao i zaštitnih preparata na bazi nanotehnologije jona srebra. Inovacije naše kompanije proširuju se i na sferu robotike, te tako Koloid implementira veštačku inteligenciju u mobilne robote i uređaje za aerosolnu dezinfekciju prostora sa krajnjim ciljem permanentne zaštite ljudi i površina od patogenih mikroorganizama. 

Posebnu pažnju poklanjamo proveri kvaliteta svake pojedinačne serije proizvoda, a naš rad odvija se u skladu sa ISO 9001, 13485, 14001, GMP i HACCP standardima, za koje posedujemo i međunarodno priznate sertifikate. Naše proizvode prepoznali su i korisnici Evropske Unije, Rusije i Kanade, te Colloid brend stiče renome i na svetskom tržištu.

Naša misija

Mi pratimo, osluškujemo i razumemo potrebe svojih potrošača, pružajući im vrhunske domaće proizvode, koji svojim kvalitetom i cenom mogu parirati najpopularnijim svetskim brendovima. Uspostaviti i razvijati kvalitetne odnose sa partnerima, takođe je jedna od bitnih karika u lancu ostvarenja naše misije. Osim na teritoriji Republike Srbije, Colloid brend je zastupljen i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji,
kao i u zemljama Evropske Unije.

Naša vizija

Vizija kompanije Koloid, orijentisana ka rastu i razvoju novih proizvoda, usko je povezana sa umećem osluškivanja stvarnih potreba korisnika, koji su prepoznali različitost, kao ključnu vrednost našeg poslovanja. Biti i ostati kompanija koja primenom inovacionih tehnologija iznova postavlja standarde u oblasti proizvodnje preparata za zaštitu zdravlja i očuvanje lepote, naša je osnovna  premisa.

Vodimo se idejom da, osim što pratimo trendove u našoj delatnosti, budemo kompanija koja ih predviđa i kreira. Naša vizija je vrlo vidljiva i odnosi se na povećanje naučnog i tehnološkog ka­pa­citeta kompanije, efikasnim prenošenjem znanja i ekspertize partnera. Uspešno ud­ruž­i­va­nje i prateće akcije stvaraju novu generaciju eksperata sposobnih da dizajniraju, koord­i­ni­raju i sprovode eksperimentalna istraživanja sa jasnom vizijom mape puta, posebno usmerene na razvoj i implementaciju inovacija u sferi inovacionih tehnologija.

Poslovati, neprestano rasti i razvijati se, izazove pretvoriti u prednost, a viziju pretočiti u ostvarenje je inspiracija koja nas vodi da stalno idemo napred.

Proizvodnja

Naš je stav da su visoka stručnost zaposlenih kadrova, rigorozni higijensko-bezbednosni standardi, adekvatna oprema i kontrolisani uslovi radne sredine jedini pravi put za kreiranje i razvoj proizvoda vrhunskog kvaliteta.

Posedujemo sopstveni proizvodni pogon, razvijen u saradnji sa partnerima iz Nemačke, Kanade i Amerike, koji sublimira nekoliko proizvodnih jedinica. Proizvodna linija naših proizvoda odvija se u automatizovanim i poluautomatizovanim jedinicama, a pod nadzorom stručnog kadra. Naš proizvodni pogon funkcioniše po principima vrhunskog standarda proizvodnog menadžmenta, počev od procesa ulaza sirovina, sve do finalnog proizvoda.

Priroda i nauka u funkciji poboljšanja zdravlja.

Pametne inovacije

U svakom inovacionom procesu prva faza je uvek proces kreiranja ideja.  Koloid je još pre 16 godina imao viziju da je te­hnologija dobijanja ko­loid­nog srebra i njegova integracija u  proizvode za poboljšanje zdravlja i očuvanje lepote budućnost.

Istraživanja i rezultati primene koloidnog srebra za zadovoljavanje zdravstvenih (medicinskih) potreba, ukazuju na mogućnosti i opravdanost primene i perspektive razvoja tehnologije koloidnog srebra u pogledu unapređenja zdravlja i kvaliteta života.

Specifičnosti kompanije Koloid

U vreme ubrzanog napretka tehnologija, kompanija Koloid je fokusirana na imple­men­ta­­ciju naj­savremenijih tehnoloških rešenja u korist zdravlja svojih korisnika. U sopstvenoj laboratoriji, u svoje proizvode integrišemo jone srebra Ag+ i na taj način ostvarujemo svoj cilj, a to je poboljšanje zdravlja i očuvanje lepote korisnika naših proizvoda.

Ovo su potvr­dili i rezultati testiranja obavljeni od strane naših farmaceuta, dok­tora, profesora, hemičara i eksperata naših partnerskih institucija – Instituta za nu­kle­ar­na is­traživanja Vinča, Fa­kulteta medicinskih nauka (Institut za jav­no zdravlje Kragujevac) i Te­hno­loš­ko-metalurškog fakulteta iz Beograda, čiji re­zu­­l­tati eksplicitno dokazuju da  koloidno srebro ubija i do 99,9 % patogena.

Moć jona srebra, Ag+

U svojim naučnim ekspertizama, sinergijom znanja i iskustva naših tehnologa, labora­na­ta, eksperata, naučnika i stručnjaka sa In­­stituta za nuklearna istraživanja Vinča, Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i Tehnološko-metalurškog fakulteta, eksplicitno je dokazano da ko­­loidno srebro efikasno eliminiše 99% patogenih  mikroorganizama, te da je kao takvo naj­prirodnija imuno odbrana sva­kog organizma.

veštačka inteligencija u službi zdravlja

Koloid, kao visoko-tehnološka nacionalna kompanija, sertifikovana za obavljanje inovacione delatnosti od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (Broj: 391-00-00001/2022-01, od 24.11.2022. godine), pruža drugačiji doprinos u primeni najsavremenijih tehnoloških rešenja u ko­­rist svojih korisnika, sa tendencijom da postane nezaobilazni akter i partner u razvoju novih teh­nologija i njihovoj sofisticiranoj primeni, kako na našem podneblju, tako i u čitavom svetu.

Koncept kompanije Koloid nije baziran samo na proizvodnji i razvoju preparata za poboljšanje zdravlja i očuvanja lepote, kao i zaštitnih preparata na bazi tehnologije jona srebra. Inovacije naše kompanije prostiru se i na sferu robotike, te tako Koloid implementira veštačku inteligenciju u mobilne robote i uređaje za aerosolnu dezinfekciju prostora, koristeći patentiranu COLLOID® tehnologiju, a sa krajnjim ciljem permanentne zaštite ljudi i površina od patogenih mikroorganizama.