Osnovna delatnost visokotehnološke nacionalne kompanije Koloid je proizvodnja koloidnog srebra i zeolit klinoptilolita i njihova integracija u proizvode za očuvanje zdravlja i lepote.

Na samom početku poslovanja Koloid je imao viziju da je tehnologija dobijanja koloidnog srebra i zeolit klinoptilolita, kao i njihova integracija u širok dijapazon proizvoda za poboljšanje zdravlja i očuvanje lepote  budućnost. Na taj način, idući korak ispred vremena, uspeli smo da svojim inovacijama u ovim oblastima iniciramo promene i kreiramo takozvane “pametne proizvode”.

Razvoj kompanije oslanja se na tehnologiju koloidnog srebra i zeolit klinoptilolita i njihovu integraciju u gotovo sve proizvode i za sva indikaciona područja. Koloid proizvodi su prirodni, a koncipirani su na naučnoj osnovi i podržani empirijskim iskustvom.

Povećanje naučnog i tehnološkog ka­pa­citeta kompanije realizuje se efikasnim prenošenjem znanja i ekspertize partnera. Uspešno ud­ruž­i­va­nje i prateće akcije stvaraju novu generaciju eksperata sposobnih da dizajniraju, koord­i­ni­raju i sprovode eksperimentalna istraživanja sa jasnom vizijom mape puta, posebno usmerene na razvoj i implementaciju inovacija u sferi inovacionih tehnologija.

Koncept kompanije Koloid nije baziran samo na proizvodnji i razvoju preparata za poboljšanje zdravlja i lepote, kao i zaštitnih preparata na bazi nanotehnologije koloidnog srebra. Inovacije naše kompanije proširuju se i na sferu robotike, te tako Koloid implementira veštačku inteligenciju u mobilne robote i uređaje za aerosolnu dezinfekciju prostora sa krajnjim ciljem permanentne zaštite ljudi i površina od patogenih mikroorganizama. 

Izdvojeni proizvodi

Pogledajte najprodavanije proizvode koje naši kupci vole

Posebnu pažnju poklanjamo proveri kvaliteta svake pojedinačne serije proizvoda, a naš rad odvija se u skladu sa ISO 9001, 13485, 14001, GMP i HACCP standardima, za koje posedujemo i međunarodno priznate sertifikate.

Naša misija

Mi pratimo, osluškujemo i razumemo potrebe svojih potrošača, pružajući im vrhunske domaće proizvode, koji svojim kvalitetom i cenom mogu parirati najpopularnijim svetskim brendovima. Uspostaviti i razvijati kvalitetne odnose sa partnerima, takođe je jedna od bitnih karika u lancu ostvarenja naše misije. Osim na teritoriji Republike Srbije, Colloid brend je zastupljen i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, kao i u zemljama Evropske Unije.

Naša vizija

Vizija kompanije Koloid, orijentisana ka rastu i razvoju novih proizvoda, usko je povezana sa umećem osluškivanja stvarnih potreba korisnika, koji su prepoznali različitost, kao ključnu vrednost našeg poslovanja. Biti i ostati kompanija koja primenom inovacionih tehnologija iznova postavlja standarde u oblasti proizvodnje preparata za zaštitu zdravlja i očuvanje lepote, naša je osnovna  premisa.

Vodimo se idejom da, osim što pratimo trendove u našoj delatnosti, budemo kompanija koja ih predviđa i kreira. Naša vizija je vrlo vidljiva i odnosi se na povećanje naučnog i tehnološkog ka­pa­citeta kompanije, efikasnim prenošenjem znanja i ekspertize partnera. Uspešno ud­ruž­i­va­nje i prateće akcije stvaraju novu generaciju eksperata sposobnih da dizajniraju, koord­i­ni­raju i sprovode eksperimentalna istraživanja sa jasnom vizijom mape puta, posebno usmerene na razvoj i implementaciju inovacija u sferi inovacionih tehnologija.

Poslovati, neprestano rasti i razvijati se, izazove pretvoriti u prednost, a viziju pretočiti u ostvarenje je inspiracija koja nas vodi da stalno idemo napred.

Proizvodnja

Naš je stav da su visoka stručnost zaposlenih kadrova, rigorozni higijensko-bezbednosni standardi, adekvatna oprema i kontrolisani uslovi radne sredine jedini pravi put za kreiranje i razvoj proizvoda vrhunskog kvaliteta.

Posedujemo sopstveni proizvodni pogon koji sublimira nekoliko proizvodnih jedinica. Proizvodna linija naših proizvoda odvija se u automatizovanim i poluautomatizovanim jedinicama, a pod nadzorom stručnog kadra. Naš proizvodni pogon funkcioniše po principima vrhunskog standarda proizvodnog menadžmenta, počev od procesa ulaza sirovina, sve do finalnog proizvoda.

Koloid je sertifikovan za obavljanje inovacione delatnosti od strane Ministarstva nauke, razvoja i inovacija Republike Srbije

Pametne inovacije

U svakom inovacionom procesu prva faza je uvek proces kreiranja ideja.  Koloid je na samom početku svog poslovanja imao viziju da je tehnologija dobijanja ko­loid­nog srebra i njegova integracija u  proizvode za poboljšanje zdravlja i očuvanje lepote budućnost.

Istraživanja i rezultati primene koloidnog srebra za zadovoljavanje zdravstvenih (medicinskih) potreba, ukazuju na mogućnosti i opravdanost primene i perspektive razvoja tehnologije koloidnog srebra u pogledu unapređenja zdravlja i kvaliteta života.

Specifičnosti kompanije Koloid

U vreme ubrzanog napretka tehnologija, kompanija Koloid je fokusirana na imple­men­ta­­ciju naj­savremenijih tehnoloških rešenja u korist zdravlja svojih korisnika. U sopstvenoj laboratoriji, u svoje proizvode integrišemo jone srebra Ag+ i na taj način ostvarujemo svoj cilj, a to je poboljšanje zdravlja i očuvanje lepote korisnika naših proizvoda.

Ovo su potvr­dili i rezultati testiranja obavljeni od strane naših farmaceuta, dok­tora, profesora, hemičara i eksperata naših partnerskih institucija – Instituta za nu­kle­ar­na is­traživanja Vinča, Fa­kulteta medicinskih nauka (Institut za jav­no zdravlje Kragujevac) i Te­hno­loš­ko-metalurškog fakulteta iz Beograda, čiji re­zu­­l­tati eksplicitno dokazuju da  koloidno srebro ubija i do 99,9 % patogena.

Moć jona srebra, Ag+

U svojim naučnim ekspertizama, sinergijom znanja i iskustva naših tehnologa, labora­na­ta, eksperata, naučnika i stručnjaka sa In­­stituta za nuklearna istraživanja Vinča, Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i Tehnološko-metalurškog fakulteta, eksplicitno je dokazano da ko­­loidno srebro efikasno eliminiše 99% patogenih  mikroorganizama, te da je kao takvo naj­prirodnija imuno odbrana sva­kog organizma.

veštačka inteligencija u službi zdravlja

Koloid, kao visoko-tehnološka nacionalna kompanija, sertifikovana za obavljanje inovacione delatnosti od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (Broj: 391-00-00001/2022-01, od 24.11.2022. godine), pruža drugačiji doprinos u primeni najsavremenijih tehnoloških rešenja u ko­­rist svojih korisnika, sa tendencijom da postane nezaobilazni akter i partner u razvoju novih teh­nologija i njihovoj sofisticiranoj primeni, kako na našem podneblju, tako i u čitavom svetu.

Koncept kompanije Koloid nije baziran samo na proizvodnji i razvoju preparata za poboljšanje zdravlja i očuvanja lepote, kao i zaštitnih preparata na bazi tehnologije jona srebra. Inovacije naše kompanije prostiru se i na sferu robotike, te tako Koloid implementira veštačku inteligenciju u mobilne robote i uređaje za aerosolnu dezinfekciju prostora, koristeći patentiranu COLLOID® tehnologiju, a sa krajnjim ciljem permanentne zaštite ljudi i površina od patogenih mikroorganizama.