„Kada razmišljate o svojim navikama, imajte na umu da je Vaše zdravlje Vaša odgovornost.Organizam ima prirodne moći za samoizlečenjem. Dajte mu ono što mu je potrebno i dobro će Vam služiti.“

U Koloidovom Centru za podršku zdravlju će se u zakazanim terminima vršiti edukacija i podizanje svesti građana o značaju i pre­poznavanju zdravih stilova života. Kod nas možete obaviti preventivni pregled i pro­cenu funkcionalnog stanja organizma, uz pomoć informativnog sistema – kvantnog ana­li­zatora zdravlja.

 

Poslednjih godina svest ljudi o zdravlju se znatno povećala. Sve veći broj pa­cije­nata iskazuje želju za aktivnim učešćem u lečenju, za razliku od dosadašnjeg pasivnog preuzimanja recepata i lekova. Sve je manje onih koji olako popiju pilulu kada se ne osećaju dobro. Veliki broj današnje populacije zaplašen je neželjenim efektima koje iza­z­i­vaju he­mij­ski lekovi i hirurške intervencije i započinju sa potragom za korisnim alter­na­tivama. Na­ravno, moramo biti svesni da konvencionalna medicina u mnogim segmentima nema al­ter­nativu, poput bolesti koje zahtevaju intezivnu negu ili operaciju. Međutim, sve veći broj hroničnih bolesnika razmišlja o posledicama dugoročne upotrebe lekova, kao i o to­me da li možda postoje drugi načini lečenja njihovih tegoba.

 

Možemo li da proiz­ve­demo sop­stvene lekove? Prepoznaje li naš organizam neprijatelje zdravlja i može li sam da se iz­bori sa njima? Šta su to elektromagnetni talasi koji struje našim organizmom? Ka­ko smo iz­gubili moć za samoizlečenjem? Na sva ova pitanja pokušava da odgovori kvantna me­dicina.

Kako izgleda kvantni pregled?

Kvantna analiza  je neinvazivna, brza i komforna metoda.

 • Ne izlaže riziku od štetnih efekata zračenja, potpuno je bezbolna i ne zahteva kom­pli­kovanu pripremu.
 • Jednostavnim držanjem elektromagnetnog senzora u ruci, rezultati analize svih or­gana i organskih sistema dostupni su ispitaniku nakon par minuta.
 • Bez vađenja krvi i neprijatnih ispitivanja, dobija se kvantna analiza funkcionalnog statusa celog organizma.

 

Ovako sveobuhvatna analiza omogućava uvid u to da li je organizam u potpunoj har­moniji ili mu je potrebna pomoć, poput izmena u ishrani, dodacima u ishrani ili save­to­vanja sa lekarom specijalistom. U Centru za unapređenje zdravlja se ne vrši dijagno­stiko­vanje oboljenja, već se neguje i unapređuje zdravlje.

Rezultati kvantne analize nisu dijagnostičkog karaktera, već služe za brzu i komfor­nu procenu funkcionalnog statusa svih organa i organskih sistema. Na osnovu dobijenih rezultata klijent dobija konkretne i precizne savete o načinu ishrane, kao i preporuke o zdravom načinu života, individualno prilagođene njegovom trenutnom stanju.

Vreme trajanja savetovanja: 30 minuta.

Ostale kategorije na ovoj stranici uputiće vas u način delovanja kvantne medicine.

Šta je kvantna medicina?

Kvantna medicina je grana integrativne medicine, koja se u Srbiji primenjuje više od 15 godina, a u Rusiji je 2012. godine proglašena za najbolji preventivni metod na svetu.

Le­kari i zdravstveni radnici naše zemlje, koji su stekli sertifikat za praktičnu primenu me­toda kvantne medicine i dalje ulažu napore da se ova grana predstavi široj populaciji Sr-bije i u tome, napokon, uspevaju.

 

Sve više ljudi upoznato je sa prednostima i brojnim mogućnostima ove neinvazivne me­tode. Kvantna medicina je medicina budućnosti.

 

Kvantna medicina je medicinska grana koja koristi elektromagnetne talase raz­li­či­tih frekvencija, kako u dijagnostici, tako i u lečenju bolesti. Zasniva se na spoznaji da sve na­še ćelije funkcionišu na određenoj frekvenciji. Promenom ovih frekvencija pod uticajem raz­nih štetnih faktora (loša ishrana, virusi, bakterije, gljivice, paraziti, stres, teški metali, elektr­osmog i ostala patogena zračenja, itd.), dolazi do nastanka bolesti. Upotrebom elektro­magnetnih talasa ove promene se otkrivaju i koriguju.

 

Kvantna medicina, kao alternativna grana, zvanično je odobrena 2005. godine od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Šta je suština delovanja kvantne medicine?

vantna medicina, za razliku od konvencionalne, pruža drugačiji pristup dijagnozi i terapiji. Kompletan pristup pacijentu ima sasvim drugačiji aspekt – organizam se po­sma­tra kao jedna celina i uzimaju se u obzir svi spoljašnji i unutrašnji faktori koji negativno uti­ču na imuni sistem. Zapravo, traži se uzrok oboljenja i radi se na otklanjanju istog, a ne na lečenju simptoma bolesti. Kvantna medicina reguliše poremećaj frekvence, pokreće imu­nološki sistem i sopstvenu unutrašnju laboratoriju za proizvodnju supstanci koje će se iz­boriti sa bolešću.

 

Te sopstvene supstance, tzv. vlastiti „medikamenti“, su aktivni i pomažu u znatno ma­njoj količini, a višestruko su aktivniji od farmakopreparata i bez neželjenih dejstava. Nor­ma­lizacijom stresogenih i adaptivnih hormona, koagulacionih potencijala krvi, nor­ma­li­zacijom Ph i mnogih metaboličkih procesa, kao i jačanjem organa za izlučivanje, orga­ni­zam sopstvenim snagama prevazilazi bolest. To je upravo suština delovanja kvantne me­dicine i njenih neograničenih mogućnosti u preventivi, ali i lečenju mnogih oboljenja čiji je uzročnik nepoznat.

 

Pre više od četrdeset godina, fizičari, biolozi i lekari započeli su sa snimanjem fre­kven­cija koje emituju ćelije, a danas je i opšte priznato da sve što postoji, počev od ćelija, mikro­or­ganizama, biljaka, kao i svih ostalih supstanci, emituje vlastiti frekvencijski ob­razac. Zahvaljujući ovim naučnim saznanjima i dostignućima, izdvojila se nova grana me­di­cine – kvantna medicina.

Šta je kvantna analiza organizma?

Kvantna analiza organizma je aparaturna procena vrednosti elektromagnetnih fre­k­­vencija ćelija organizma. Ona nas ne izlaže riziku od štetnih efekata zračenja, pot­pu­no je bezbolna i ne zahteva komplikovanu pripremu. Rezultati koje nam daje kvantna ana­liza slu­že za kvantnu procenu funkcionalnog statusa svih organa i organskih sistema, na os­no­vu koje se dobijaju konkretni i precizni saveti za unapređenje fizičkog i mentalnog zdravlja.

 

Kvantni analizator zdravlja je aparat koji spaja visoku medicinsku tehnologiju, bio-fi­z­iku, bio-informatiku, elektrotehniku i druge nauke. Kvantni analizator je napredna elek­tron­­ska oprema za personalno prikupljanje najtananijih elektromagnetnih signala u potra­zi za nepravilnostima u radu ljudskog organizma.

 

Kao što je već dobro poznato, svi atomi i molekuli u prirodi vibriraju i proizvode elek­tro­­magnetne talase različitih talasnih dužina. U zavisnosti od talasne dužine, neke od njih možemo i da vidimo, kao što su svetlost, boja, ili da ih čujemo, poput zvuka ili muzike. Neke elektromagnetne talase ne možemo ni videti niti čuti, ali znamo da su oko nas, kao što su na primer signal za mobilni, radio talasi, TV- signal, Wi-fi i mnogi drugi.

 

Na isti način i u našem telu svi atomi i molekuli vibriraju i emituju elektromagnetne talase, te tako i naše ćelije i organi imaju svoje specifične talase. U zavisnosti od stepena oču­vanosti funkcije oni mogu biti neizmenjeni (zdravo), blago izmenjeni (manje zdravo) i veoma izmenjeni (bolesno). Kao što mobilni telefon prepoznaje signal mobilne telefonije, a računar Wi-fi signal, tako i kvantni analizator prima i očitava elektromagnetne signale iz našeg organizma i prepoznaje da li su jaki, slabi ili veoma slabi.

Šta obuhvata kvantna analiza celog organizma?

Pregled je jednostavan, bezbolan, praktičan i može očitati sledeća stanja:

 • funkciju srčanog mišića,
 • protok krvi kroz koronarne arterije, potrošnju kiseonika,
 • protok krvi kroz mozak,
 • funkciju želuca, tankog i debelog creva, jetre, pankreasa, bubrega, pluća,
 • stanje krvnih sudova,kostiju, ligamenata,
 • ginekološke probleme i stanje dojki (upale, fibroadenome),
 • alergene,
 • hormone,
 • aminokiseline, šećer, masnoće, elektrolite, minerale, vitamine, koenzime, mikroelementi, teške metale,
 • kiselost krvi,
 • procenat i kvalitet mišićne mase,
 • procenat vode i masnog tkiva u telu ,
 • kvalitet kože,
 • sklonost ka povišenom intraokularnom pritisku i zamor očiju,
 • procenu gustine kostiju, stanje hrskavica i ligamenata,
 • rizik od moždanog udara

Princip analize

Ljudsko telo je agregat brojnih ćelija koje neprestano rastu, razvijaju se, dele, rege­ne­rišu i umiru. Deobom se ćelije obnavljaju. U telu odraslog čoveka u svakoj sekundi po­deli se 25 000 000 ćelija, a krvne ćelije se konstantno obnavljaju (100 miliona ćelija se ob­novi u jednoj minuti).

 

U procesu ćelijske deobe i obnavljanja, nuklearni i ekstranuklearni elektroni, kao os­novna jedinica ćelije, kreću se i menjaju neprestano, velikom brzinom, neprekidno emi­tu­jući elektromagnetne talase.

 

Signali elektromagnetnih talasa koje emituje čovekovo telo, predstavljaju spe­cifično stanje organizma i stoga će različiti signali elektromagnetnih talasa biti emitovani ka­da je u pitanju dobro zdravlje, početna faza poremećaja ili poremećaj koji je u toku.

Slabe magnetne frekvencije energije čovekovog tela prikupljaju se dok osoba drži sen­zor u ruci, a nakon analize se procesuiraju pomoću ugrađenog mikro-procesora. Na­kon očitavanja vrši se upoređivanje sa standardnim spektrumom kvantne rezonancije – re­ferentnim vrednostima.

 

Jednostavnim držanjem elektromagnetnog senzora u ruci ispitanika, rezultati ana­li­ze su dostupni u roku od samo nekoliko minuta, a to je ono što kvantnu analizu čini veo­ma komfornom i praktičnom metodom.

 

U naučnim krugovima, procenjeno je da se najveći značaj kvantne medicine og­leda u mogućnosti ranog detektovanja funkcionalnih poremećaja organa i or­gan­skih sistema, a u vezi sa tim i pravovremenog reagovanja na novonastalo stanje u organizmu, specifičnim promenama navika u ishrani i životnih navika.

Najčešća pitanja klijenata

Kako bismo vam pribiližili princip kvantne analize i savetovanja u Centru za una­pređenje zdravlja, navešćemo neka od najčešće postavljanih pitanja klijenata, po­tak­nu­tih rezultatima analize:

 

 • Pomoću kojih namirnica mogu najefikasnije nadoknaditi deficit vitamina i minerala?
 • Kako da se oslobodim masnoće u predelu abdominalne regije?
 • Da li imam intoleranciju na laktozu?
 • Koji način ishrane najviše odgovara mom organizmu?
 • Koja količina vode na dnevnoj bazi je potrebna mom organizmu?
 • Kako da detoksikujem svoj organizam?
 • Kako da ishranom smanjim vrednosti holesterola i triglicerida u krvi?
 • Kako da se oslobodim zavisnosti od čokolade/slatkiša?
 • Kako da ojačam imunitet?
 • Zašto se osećam iscrpljenim i pospanim?
 • Kako da se rešim nadimanja u stomaku?
 • Kako da sprečim i tretiram gastritis?
 • Kako da nadoknadim probiotike?
 • Kako da ubrzam metabolizam bez dijeta i gladovanja?
 • Kako da ishranom regulišem visok/nizak krvni pritisak?
 • Koje vežbe treba da radim zbog problema sa vratnim/slabinskim delom kičmenog stuba?
 • Kako da se oslobodim nadutosti i gasova?
 • Koji je najefikasniji način za borbu protiv stresa?

Izdvojite pola sata za sebe i dođite u KOLOID.
U prijatnoj i udobnoj atmosferi očekuje Vas lični putokaz ka zdravlju.

+38164 822 82 74

Termini za kvantnu dijagnostiku: 10:00 – 14:00 časova utorkom.

Konsultacije u intervalu od 14:00 do 15:00 časova

Prijave na mejl: [email protected]

Prijavite se na našu mejling listu na sajtu www.koloid.rs i budite u trendu sa najnovijim Koloid proizvodima koji čuvaju zdravlje i lepotu!

Rezervišite svoje mesto na vreme!